Algemene Voorwaarden

1 : Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden

1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, brengt de aanvaarding van het bestek door de klant zijn toetreding mee tot deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdige bepalingen tussen het lastenboek opgesteld door de architect en de huidige algemene voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

1.2 Deze algemene voorwaarden regelen de verhoudingen tussen Nico Meersman en de klant.  Enkel de schriftelijke wijzigingen die zijn getekend door beide partijen, en die voorkomen in het bestek of in enig ander document, kunnen afwijken van deze algemene voorwaarden.

1.3 De bestelvoorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan Nico Meersman

2 : Aanbod – aanvaarding

2.1. De bestekken en de prijsaanbiedingen die aan de klant worden overgemaakt, zijn één maand geldig.

2.2. De bestelling is pas definitief vanaf de ondertekening van de koopovereenkomst door de klant  en het storten van een voorschot van dertig procent van de totale prijs exclusief belastingen. Bovenop de huidige algemene voorwaarden, worden de rechten en plichten van de partijen vastgelegd door de overeenkomst.

2.3. De eventuele studie- en onderzoekskosten die voorafgaan aan de opmaak van het bestek zijn ten laste van de klant, ongeacht of er daarna een overeenkomst wordt gesloten.

2.4. Al de prijzen van Nico Meersman zijn exclusief belastingen  en kunnen naar keuze van de verkoper-installateur forfaitair of op uurbasis worden berekend.

2.5. Voor elk werk op uurbasis of in regie worden de materialen berekend aan de dagprijs en de werkuren van de arbeiders worden berekend vanaf het vertrek tot aan de aankomst in het atelier, vermeerderd met de transportkosten, verplaatsingskosten en prestaties voor het op- en afladen van materialen.

2.6. De werken worden uitgevoerd met de basismaterialen die normaal voorhanden zijn. De specifieke eisen van de klant dienen te worden meegedeeld aan de Nico Meersman op het moment dat het bestek wordt gevraagd. Indien deze eisen daarna worden meegedeeld, kunnen de prijzen worden aangepast.

2.7. In geval van prijsveranderingen van het materiaal, de lonen, de sociale lasten of speciale belastingen, kunnen deze aangepast worden volgens de prijsherziening die met het aanbod samengevoegd wordt.

3 : Termijn

3.1. De datum van het begin van de werken wordt vastgelegd in onderling overleg met de klant, maar kan steeds worden uitgesteld door de verkoper-installateur bij uitzonderlijke omstandigheden en/of omstandigheden onafhankelijk van de wil van Nico Meersman.

3.2. De leveringstermijnen en uitvoeringstermijn die eventueel zijn bepaald zijn slechts indicatief van aard en zijn nooit bindend. Enkel een achterstand van meer dan een maand na verzending van een aangetekende ingebrekestelling door de klant, kan door deze laatste worden ingeroepen om de uitvoering van diens verbintenissen op te schorten of om de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst te vragen.

3.3. De klant dient zo goed als mogelijk de uitvoering van deze werken te vergemakkelijken. Hij dient ervoor te zorgen dat de materialen op de werf kunnen worden geleverd. Hij dient ervoor te zorgen dat de lokalen en trappen waar de werken dienen te worden uitgevoerd vrij zijn van elk obstakel. Elk werk van opruiming en/of schoonmaak zal in supplement aan de klant worden gefactureerd.

3.4. De bestekken worden opgemaakt in de veronderstelling dat de werken zonder onderbreking worden uitgevoerd. Indien andere professionelen tegelijkertijd met Nico Meersman werken, dient de klant ervoor te zorgen dat de normale vooruitgang van de werken van Nico Meersman niet wordt gestoord. Indien dit het geval zou zijn, worden de uitvoeringstermijnen verlengd. De verloren en niet recupereerbare wachttijden zullen in supplement worden gefactureerd.

3.5. Alle uitgaven die voortvloeien uit tijdverlies waarvan de oorzaak niet bij Nico Meersman ligt, zoals de vertraging in het afwerken van lokalen, van grondvesten, eerbiedigen van veiligheidsregels  zullen aangerekend worden als toeslag van de overeengekomen prijs.

4: Betaling

4.1. Een voorschot van dertig procent van de totale prijs exclusief belastingen wordt door de klant betaald op de dag van de ondertekening van de overeenkomst. Elk voorschot dat betaald is aan Nico Meersman blijft definitief verworven door deze indien de overeenkomst om welke reden ook, die niet toerekenbaar is aan de verkoper-installateur, zou worden verbroken.

4.2. Voor de betaling van het saldo van de prijs zal Nico Meersman aan de klant tussentijdse facturen versturen in de loop van de uitvoering van de werken. Het eventuele saldo van de prijs wordt betaald bij oplevering van de werken.

4.3. Alle facturen zijn contant en zonder disconto te betalen op de maatschappelijke zetel van Nico Meersman

4.4. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd aan Nico Meersman. De interest wordt berekend aan twaalf procent per jaar.

4.5. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling op de vervaldag aan Nico Meersman een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van vijftien procent van het verschuldigde bedrag exclusief belastingen, met een minimum van 55 EUR.

4.5.1. de opgestelde factuur wordt geacht binnen de 8 werkdagen geprotesteerd te zijn, of wordt in acht genomen automatisch te zijn aanvaard door de tegenpartij.

4.6. De niet-nakoming van de betalingsmodaliteiten brengt eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verval van de termijn mee en maakt alle door de klant aan de verkoper-installateur verschuldigde sommen volledig en onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien de facturen nog niet hun vervaltermijn hebben bereikt. (recht om de exceptie van niet-uitvoering in te roepen door de verkoper-installateur in geval van niet-betaling)

4.6/1.bij niet betaling op de vervaldag van de factuur, wordt zonder enige ingebrekestelling een eenmalige administratiekost van 125€ aangerekend bovenop de schadevergoeding zoals beschreven in art 4.5 en 4.6.

4.7. Nico Meersman houdt zich bovendien het recht voor om de levering en/of de werken op te schorten tot wanneer de facturen voldaan zijn, zonder schadevergoeding voor de klant en onverminderd het recht om terugbetaling te eisen van de opgelopen kosten en schade.  Zulke opschorting kan tussenkomen indien de betaling niet is geschied binnen de 48 uur na het versturen van een ingebrekestelling.

De overeengekomen termijnen worden dan automatisch verlengd met de duur van de onderbreking ervan.

4.8. Indien de facturen binnen de acht kalenderdagen na de opschorting van de werken door Nico Meersman k onbetaald blijven, houdt deze zich het recht voor de overeenkomst ten laste van de klant te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke toelating en zonder afbreuk aan het recht om terugbetaling van de opgelopen kosten en geleden schade te vorderen.

4.9. Nico Meersman houdt zich eveneens het recht voor om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten of een einde te stellen aan de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke toelating wanneer na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat de klant een essentieel deel van zijn verbintenissen niet zal uitvoeren wegens een ernstig gebrek in diens uitvoeringsmogelijkheden of door diens insolvabiliteit.

5: Overdracht van eigendom en risico’s (eigendomvoorbehoudsclausule)

5.1. De eigendom van de goederen en materialen worden pas aan de klant overgedragen nadat de prijs integraal is betaald. De bijkomende materialen, die niet zouden worden gebruikt, zijn niet in de prijs begrepen en blijven bijgevolg eigendom van Nico Meersman.

5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, worden de gedemonteerde en ongebruikte materialen eigendom van de verkoper-installateur, indien de overeenkomst veranderingen aan bestaande constructies omvat.

5.3. In afwijking van artikel 1788 van het Burgerlijk Wetboek, komt de overdracht van de risico’s aan de klant tot stand vanaf de levering van de goederen op de werf.

5.4. De klant neemt vanaf de levering de bewaking van de materialen en de goederen op zich, en is verantwoordelijk voor de opgelopen schade (hierin begrepen diefstallen, verdwijningen of gelijk welke beschadigingen). De klant verbindt er zich toe om in de onmiddellijke nabijheid van de werf een droog lokaal, dat afsluitbaar is met een sleutel, ter beschikking te stellen van de verkoper-installateur voor het opslaan van materialen en goederen.

6 : Opzegging van de overeenkomst (forfaitaire schadevergoeding in geval van eenzijdige opzegging)

6.1. Onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in artikel 4, is de partij die eenzijdig de overeenkomst verbreekt aan de andere partij een schadevergoeding verschuldigd van twintig procent van de totale prijs inclusief belastingen.

6.2. In afwijking van hetgeen is voorzien in artikel 6.1., is in geval de klant vraagt om zijn oorspronkelijke bestelling te wijzigen, en deze wijziging meer dan een kwart vertegenwoordigt van de verkoopprijs exclusief belastingen zoals deze is weergegeven in het oorspronkelijke bestek, houdt de verkoper-installateur zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen. Geen enkele schadevergoeding kan door de klant worden gevorderd wegens de opzegging.

6.3. In afwijking van hetgeen is voorzien in artikel 6.1.,, houdt de verkoper-installateur zich bovendien het recht voor een einde te stellen aan de overeenkomst in geval van overlijden of insolventie van de klant.

7 : Conformiteit en veiligheid

7.1. Alle installaties moeten aan de wettelijke, of door de elektrische distributienetten ingestelde reglementering beantwoorden (AREI).

7.2. De controle van de installaties en de kosten die daaraan verbonden zijn vallen ten  laste van de klant.

7.3. Wanneer er verschillende aannemers tegelijk of achtereenvolgend, zelfs indien ze elkaar opvolgen zonder elkaar te ontmoeten, op een werf tewerkgesteld zijn, zullen de werken niet beginnen voor de aanduiding van een werfcoördinator inzake veiligheid en gezondheid en de ontvangst van zijn verslag ( op de werven kleiner dan 500 m2, zou de aannemer of de architect die de nodige vorming gevolgd heeft, aangeduid kunnen worden als werfcoördinator). Indien de veiligheidsverplichtingen niet nageleefd worden, zal het werk geschorst worden zolang de werf aan de veiligheidseisen niet beantwoordt.

8: Nieuw verzoek van de klant of onvoorziene gebeurtenis

8.1. In geval van een nieuw verzoek van de klant, dat niet voorzien is in het oorspronkelijke bestek, beoordeelt Nico Meersman of we in staat is te voldoen aan het verzoek of niet.  De weigering van de verkoper-installateur om te voldoen aan het nieuwe verzoek doet geen afbreuk aan de oorspronkelijke bestelling en de partijen zullen bijgevolg nog steeds verplicht zijn om de verbintenissen die uit de oorspronkelijke bestelling voortvloeien, uit te voeren.

8.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst onvoorziene gebreken of verborgen gebreken zouden worden vastgesteld, die herstellingen of wijzigingen zouden noodzakelijk maken, zullen deze in aan uurtarief en met supplement worden uitgevoerd. Opdat het normale verloop van de werken zou worden bewaard, dient het akkoord van de klant voor dergelijke onvoorziene werken slechts te worden gevraagd wanneer de reparatiekosten 15% van het volledige bedrag van het bestek exclusief belastingen overschrijden.

9: Overmacht

9.1. In geval van overmacht, is de partij die hiervan het slachtoffer is bevrijd van elke verantwoordelijkheid. Zij kan de verbintenissen verminderen, de overeenkomst verbreken of de uitvoering ervan teniet doen of opschorten, zonder dat zij verplicht is enige schadevergoeding te betalen.

9.2. Partijen beschouwen met name volgende gebeurtenissen als gevallen van overmacht: oorlogen, burgeroorlogen, stakingen, lock-outs, onderbreking van machines, brand, overstroming, opschorting van de transportmiddelen, moeilijkheden bij het voorzien van basismaterialen, materialen en energie, beperkingen of bepalingen opgelegd door de overheden .

10: Aanvaarding – waarborg

10.1. De werken zullen het voorwerp uitmaken van een oplevering die geldt als aanvaarding van de werken door de klant. De oplevering kan in verschillende fasen gebeuren, ofwel volgens de specificiteit van de werken, ofwel in functie van de ruimte. De oplevering, of in voorkomend geval elke fase hiervan, wordt per proces-verbaal vastgesteld, na een vergadering tussen de partijen, of hun vertegenwoordigers, op de werf.

De oplevering, en bijgevolg de aanvaarding, wordt geacht te zijn bekomen in de volgende gevallen:

– vijftien kalenderdagen nadat Nico Meersman per aangetekende brief de klant tevergeefs heeft uitgenodigd om over te gaan tot oplevering;

– de klant betaalt zonder voorbehoud het saldo van de prijs van de onderneming.

10.2. De waarborg is afhankelijk van een voldoend toezicht en onderhoud vanwege de klant.

10.3. Onder voorbehoud van toepassing van de wet van 1 september 2004 met betrekking tot de bescherming van consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen, zijn de lichte verborgen gebreken zijn slechts gedekt door de waarborg van de verkoper-installateur voor een periode van zes maanden, te rekenen vanaf de oplevering van de werken.  Na zes maanden is de verkoper-installateur bevrijd van zijn waarborg en worden de risico’s van het zich voordoen van een licht verborgen gebrek gedragen door de klant.  (gebreken van het materiaal)

10.4. Onder voorbehoud van toepassing van de wet van 1 september 2004 met betrekking tot de bescherming van consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen, wanneer het geleverde en geplaatste materiaal het voorwerp uitmaakt van een waarborg, worden de duur en de voorwaarden van het beroep op deze waarborg strikt beperkt tot de waarborg die verleend is door de fabrikant. In geen enkel geval kan de verkoper-installateur tot meer gehouden zijn dan de waarborg van de fabrikant.

10.5. De waarborg vernoemd in artikel 10.4. kan niet worden ingeroepen door de klant indien het gebrek veroorzaakt wordt door een oorzaak die vreemd is aan de fabrikant of de verkoper-installateur zoals met name water en het werk van derden.

10.6. De waarborgen vernoemd in de artikels 10.3. en 10.4. zijn strikt beperkt tot het herstellen van de gebreken van het werk of het vervangen van de defecte stukken en kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding.

10.7. De waarborgen vernoemd in de artikels 10.3. en 10.4. kunnen slechts door de klant worden ingeroepen voor zover deze het gefactureerde bedrag integraal heeft betaald.

10.8. In geval van toepassing van de wet van 1 september 2004 met betrekking tot de bescherming van consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen, kan de wettelijke garantie voorzien in artikel 1649 quater van het Burgerlijk wetboek slechts worden ingeroepen gedurende een periode van twee maanden te rekenen van het moment waarop de klant het defect of het gebrek heeft vastgesteld of zou moeten hebben vastgesteld. Eenmaal deze termijn voorbij, kan de klant geen beroep meer doen op de waarborg.

11: Professionele burgerlijke aansprakelijkheid

11.1. Nico Meersman stelt alles in het werk om materiële schade tijdens de uitvoering van de werken te voorkomen.

11.2. Het komt aan de klant toe om de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen te nemen of te laten nemen door de bewoners van het gebouw, met name door in de werkzone geen waardevol meubilair te plaatsen of door de bescherming ervan te verzekeren indien dit niet kan worden verplaatst. De klant kijkt er eveneens op toe zijn waardevolle voorwerpen op een veilige plaats op te bergen.

11.3. In geval van ramp, is enkel de verzekeraar van Nico Meersman gerechtigd om de schade die door de klant wordt geleden, te ramen.

11.4. Elk ongeval dient binnen de 24 uur vanaf het plaatsvinden ervan onmiddellijk per telefoon te worden aangegeven en bevestigd per aangetekend schrijven. Bij gebrek aan dergelijke aangifte binnen een termijn van 24 uur, zal de klant niet meer het recht hebben zich tot de verkoper-installateur te wenden.

11.5. De aansprakelijkheid van Nico Meersman is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de verzekeringsdekking. Een kopie van de polis wordt op eenvoudige vraag aan de klant overgemaakt.

12: Klachten: Elke klacht met betrekking tot facturen moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekengemaakt. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.

13: Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

13.1. De verhouding tussen Nico Meersman en de klant is onderworpen aan het Belgische recht, ongeacht welke de nationaliteit van de partijen is.

13.2. Elk geding valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven Gent en rechtbanken van Dendermonde. Indien het geschil onder de bevoegdheid van de kantonrechter valt, zal enkel de vrederechter van het 1e kanton      Sint-Niklaas bevoegd zijn.